Årsmøte 2021 HPGT – Digitalt

Du inviteres herved til årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb
Dato: 1 mars 2021 20:00
Møtet blir kjørt digitalt på MS Teams HER

FB Event link: https://fb.me/e/3pqS8mNst

Hvis det er saker dere vil skal tas opp på årsmøtet må dette være innsendt innen 15. februar 2021 til styret på e-post–> leder (at) hpgt.com
Følgende saker tas opp på årsmøte:

  • Valg av nytt styre
  • Gjennomgang av regnskap
  • Plan for aktivitet 2021 – Corona edition
  • Opprettelse av utstyrs/værstasjonsgruppe
  • Drift av værstasjonen

Agenda ellers:

  • Brief rundt vinsj
  • Brief rundt mørkeflyvning i sollifjellet
  • Sosialt

    Standardfrase:Valgbarhet I NIFs lov § 2-4 heter det at: ”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.” Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. Velkommen til årsmøte. Med vennlig hilsen styret 

Legg inn en kommentar