Protokoll årsmøte 2021

Protokoll fra årsmøte

Protokoll fra årsmøte i Harstad Hang og Paragliderklubb

01.03.21 webbasert

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 18 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken Aage D. Hofstad

Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent [og eventuelt: daglig leder og klubbtrener fikk talerett.]

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

  • Presentasjon av innstilling fra valg komite og valg av nytt styre.
  • Valg av valg komite medlemmer.

                Vedtak:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Innkalling og sakliste ble godkjent.

                Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

Sak 3.    Velge ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

                Innstilling: ord styrer: Aage D. Hofstad

Vedtak:

Ordstyrer Aage D. Hofstad ble godkjent.

Til å underskrive protokollen ble : Tom Arild og Jonathan valgt

Sak 4.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Innstilling: godkjent

               Årsberetningen for 2020 godkjennes.

                Følgende hadde ordet i saken: Aage D. hofstad

Sak 5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Innstilling: Godkjenning av regnskap

Følgende hadde ordet i saken: Kristoffer D. Hofstad

Vedtak: Godkjent

Sak 6. Valg

  1. a) Valgkomiteens innstilling på leder:

Aage D. Hofstad

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak: godkjent

  1. b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:

Erlend Madsen

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak: Godkjent

  1. c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak:

               Siv Mona Edvardsen og Andreas Skaftnes ble valgt til styremedlemmer.

                Camilla Bjordal ble valgt til varamedlemmer til styret.

  1. d) Valgkomiteens innstilling på kasserer: Kristoffer D. Hofstad

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Vedtak:

                godkjent

Følgende hadde ordet i saken: Aage D. Hofstad

Saksliste

  • Utstyrs gruppe/værstasjons gruppe
  • Klubben har i dag
    • Vinsj
    • Utløsere
    • Kopper
    • Værstasjon Holfuy
    • Vinge og seletøy
  • Det opprettes en utstyrs gruppe med ansvar for dette.
  • Andreas og Kristoffer meldte seg til dette og danner gruppen
  • Økonomi defineres og øremerkes til gruppa med tanke på drift av værstasjon og lignende.
  • Planer for 2021
    • Vinsj
      • Vært på reparasjon men har nå kommet tilbake
      • Planlegger utsjekks bonansa nærmere påske om været holder
    • Nattflyging
      • Tillatelse gitt innenfor instruks. Instruks kommer
      • Det sjekkes om pp2 kan fly eller om man må være pp3
    • Sikkerhetsmøte
      • Om noen ønsker spesielle tema er det bare å rope ut. I fjor ble det kjørt mye på luftrom

Følgende hadde ordet i saken: Aage, Kristoffer, Andreas, Stefan

Vedtak: 18/18 stemte for opprettelse av utstyrs gruppe

Signering av årsregnskap og vedlegg1 Regnskap 2020
 Jonathan Wohlenberg – Tom Arild Norskott

Legg inn en kommentar